DISCLAIMER

Ik ben geen arts. Daarom worden in mijn praktijk geen officiële diagnoses gesteld.
De EMB-test en andere informatie over uw gezondheidstoestand zijn geen vervanging voor medische onderzoeken, noch worden in mijn praktijk medische behandelingen uitgevoerd.
De EMB-test en die door mij gegeven adviezen en aanbevelingen zijn indicatief en niet bedoeld als vervanging van noodzakelijke medische zorg. U ontvangt enkel adviezen voor een gezonde levensstijl en voeding. De cliënt erkent dat het innemen van supplementen geen genezing of verbetering van de medische aandoening garandeert. De cliënt leest de etiketten van de supplementen voor gebruik en neemt ze op eigen verantwoordelijkheid.
Raadpleeg anders altijd uw huisarts.

 

DISCLAIMER

Ich bin kein Arzt. Daher werden in meiner Praxis keine offiziellen Diagnosen erhoben.
Der EMB-Test und andere Informationen über Ihren Gesundheitsstatus sind kein Ersatz für medizinische Untersuchungen, noch werden in meiner Praxis medizinische Behandlungen durchgeführt. Der EMB-Test, die Beratung und die Empfehlungen meinerseits sind indikativ und nicht als Ersatz für eine notwendige ärztliche Betreuung gedacht. Sie erhalten in meiner Praxis Ratschlägen für eine gesunde Lebens- und Ernährungsweise. Der Klient nimmt zur Kenntnis, dass die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln keine Garantie für eine Heilung oder Verbesserung des Krankheitsbildes darstellt. Der Klient liest die Etiketten vor der Verwendung und nimmt sie auf eigene Verantwortung ein.
Bitte konsultieren Sie andernfalls immer Ihren Hausarzt.

PRIVACYDOCUMENT AVG
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.
Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en zorg er voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens hebben. Ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen met uw toestemming ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur en jaarcijfers kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

DATENSCHUTZDOKUMENT AVG
Für eine ordnungsgemäße Behandlung ist es notwendig, dass ich ein Dossier anlege. Dies ist auch eine gesetzliche Verpflichtung, die durch die WGBO auferlegt wird. Ihre Akte enthält Aufzeichnungen über Ihren Gesundheitszustand sowie Angaben zu den durchgeführten Untersuchungen, Behandlungen und Empfehlungen.
Das Dossier enthält auch Daten, die für Ihre Behandlung erforderlich sind.
Ich gehe mit Ihren persönlichen und medizinischen Daten sorgfältig um und sorge dafür, dass Unbefugte keinen Zugang zu Ihren Daten haben. Ich bin die einzige Person, die Zugang zu den Daten Ihres Dossiers hat.
Ich habe eine gesetzliche Schweigepflicht (Berufsgeheimnis). Die Daten in Ihres Dossiers können mit Ihrer Zustimmung auch für die folgenden Zwecke verwendet werden:
Um andere Leistungserbringer im Gesundheitswesen zu informieren, z. B. wenn die Behandlung abgeschlossen ist oder im Falle einer Überweisung an einen anderen Behandler. Dies geschieht nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. Ein kleiner Teil der Daten aus Ihrem Dossier wird für die Finanzverwaltung verwendet, damit ich oder mein Buchhalter eine Rechnung und Jahreszahlen erstellen kann.
Wenn ich Ihre Daten für einen anderen Zweck verwenden möchte, werde ich Sie vorher informieren und um Ihre ausdrückliche Zustimmung bitten. Diese Daten in der Kundenakte werden 15 Jahre lang aufbewahrt, wie es das Gesetz über die Behandlungsvereinbarung vorschreibt.